Wanneer afval niet (meer) gescheiden kan worden, komt het bij het restafval terecht. Dit restafval wordt verbrand in afvalverbrandingsinstallaties (AVI’s). In het actieplan van de Europese Commissie voor de transitie van een lineaire- naar een circulaire economie worden de lidstaten aangemoedigd om afvalverbranding te voorkomen. Toch kan afvalverbranding in sommige gevallen de meest duurzame oplossing zijn.

In een interview met Vakblad Afval riepen belangenorganisaties op tot het herformuleren van het voorstel, omdat deze ‘zwart-wit’ de noodzaak van afvalverbranding binnen een circulaire economie ondermijnt. Daarnaast vrezen zij dat wanneer afvalverbranding als niet duurzaam wordt beschouwd, het op langere termijn een stuk duurder zal worden. Zij pleiten voor een benaming waardoor afvalverbranding wordt gezien als belangrijk onderdeel in afvalmanagement, in plaats van als iets wat zo veel mogelijk vermeden moet worden.

Waarom verbranden we afval?

Veel afval is recyclebaar. Dit betekent dat er nieuwe producten van kunnen worden gemaakt. Bij restafval afkomstig van huishoudens en bedrijven is dit niet het geval. Het afval kan dus niet gescheiden worden aangeboden, of er bestaan nog geen recyclemogelijkheden voor. Omdat er in Nederland vrijwel geen afval meer gestort wordt, wordt het afval verbrand met energieterugwinning. Dit betekent dat er door middel van verbranding warmte en elektriciteit wordt opgewekt dat weer nuttig kan worden ingezet. Zo krijgt het afval dat als ‘nutteloos’ wordt beschouwd toch nog een functie in de circulaire economie.

Hoe werkt afvalverbranding?

In Nederland hebben we twaalf grote verbrandingsinstallaties waar jaarlijks ongeveer 7,6 miljoen ton afval  wordt verbrand dat niet meer op een andere manier te verwerken is. Het afval wordt met een tempratuur van 800 tot 1000 ºC verhit, waar rook, energie en warmte bij vrijkomt. De energie is hernieuwbare energie dat voor een groot deel nuttig kan worden toegepast. Zo wordt zo’n 20% van de energie-inhoud bij afvalverbranding teruggewonnen als elektriciteit en ongeveer 23% als warmte. Deze manier van energie opwekken is duurzamer dan energie opwekken met gebruik van fossiele brandstoffen. Na de verbranding blijft het restproduct bodemas over dat voor een groot deel wordt ingezet in de wegenbouw. Hiermee wordt ruim 85% van het restproduct nuttig gebruikt.

Nederland is een grote speler op het gebied van afvalverbranding. Om deze reden wordt steeds meer afval uit andere Europese landen naar Nederland geïmporteerd.

Wat als we afval niet zouden scheiden?

Als we dit afval niet zouden verbranden en het afval uit andere landen zouden weigeren blijft er nog een andere optie over. Storten. In Nederland geldt al jaren een stortverbod en wordt er bij hoge uitzondering ontheffing gegeven. Storten op een vuilnisbelt wordt namelijk als de minst duurzame oplossing gezien. Met dit afval wordt namelijk niets meer gedaan en blijft liggen tot het (mogelijk) vergaat. Wanneer dit afval niet gecontroleerd wordt gestort kan er grote schade worden aangericht aan het milieu, waaronder bodemverontreiniging. In Nederland wordt momenteel nog maximaal 3% afval (gecontroleerd) gestort.

Waarom moet je dan toch afval scheiden?

Als afvalverbranding als duurzaam wordt gezien, waarom moet ik dan afval scheiden? Simpel. Afvalverbranding is een aanvulling op het afvalbeheer en niet een doel op zichzelf. Het is een noodzakelijke aanvulling binnen een circulaire economie voor de afvalstoffen die niet hergebruikt of gerecycled kunnen worden. Hoewel afvalverbranding energie en warmte levert, zorgt het ook voor de verbranding van belangrijke grondstoffen. Wanneer deze grondstoffen kunnen worden gerecycled, waardoor ze opnieuw kunnen worden toegepast, heeft dat altijd voorrang.

Hulp nodig bij afval scheiden?

Hoeveel van jouw bedrijfsafval komt terecht in een afvalverbrandingsinstallatie? En denk je dat dit minder zou kunnen? Wij helpen graag. Neem contact met ons op of vraag de gratis afvalscan aan.

Bedrijfsafval in tijden van Corona

De maatregelen omtrent het Corona-virus hebben op vrijwel alle bedrijven effect. Ondanks dat de afvalinzameling zoveel mogelijk door kan blijven gaan, heeft de crisis ook invloed op de afvalsector.Gevolgen van thuis blijven Nu de meeste mensen zoveel mogelijk...

Earth Overshoot Day: Nederland heeft 3 aardes nodig

Gisteren was het Earth Overshoot Day. Dit is de dag in het jaar waarop we evenveel natuurlijke grondstoffen hebben verbruikt als dat de aarde in één jaar kan produceren. Logisch gezien zou deze dag er dus niet moeten zijn óf op 31 december moeten vallen. Voor...

Zo worden semi- ondergrondse containers geplaatst

Grote bedrijven produceren op jaar basis al snel duizenden kilo afval. Restafval, PMD, papier en karton. Wanneer je zoveel afval hebt zijn rol- en perscontainers alleen vaak niet meer genoeg. Een goede manier om dit afval in te zamelen, zonder teveel ruimteverlies en...

Contact met Wastenet inzameling

Wij helpen u graag
Heeft u een vraag of behoefte aan advies? Neem gerust contact op met onze klantenservice.

Mail ons
Of bel 072-7202206 op werkdagen van 7.30 tot 17.00 uur

Share This